Portal javnih nabavki - Nabavka lijekova/citostatika - ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I - Sarajevo

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave16.11.2018
Rok07.12.2018 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoBiH (Federacija BiH), Sarajevo
NaručilacZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
OblastLekovi. Medicinski materijal. Laboratorijska oprema i hemikalije. Medicinska oprema. Ortopedska pomagala. Stomatoloska oprema. Servis medicinskih aparata.
Predmet tenderaNabavka lijekova/citostatika
Partije (lotovi)

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

DOKUMENTACIJA
Obavještenje o poništenju postupka nabavke13.03.2019 13:36
Obavještenje o dodjeli ugovora13.03.2019 13:35
Obavještenje o nabavci21.11.2018 11:19
Ispravka obavještenja21.11.2018 11:19
Obavještenje o nabavci16.11.2018 14:01
Tekst javne nabavke - tenderaDatum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:16.11.2018. u 14:01

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

04-1-1-73-3-80/18

8

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

IDB/JIB

4200642000008

Kontakt osoba

Adresa

Amina Pekmez Medina

Trg heroja 14

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

71000 Sarajevo (bhp)

Novo Sarajevo (Sarajevo)

(033) 728-700

Faks

(033) 610-275

Elektronska pošta

Internet adresa

2fedzzo@for.com.ba

https://www.for.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

1

/ 25

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

21

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti

Federacije Bosne i Hercegovine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstva fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine

LOT 1 - INN granisetron tablete 1 mg i INN granisetron Inf./inj 3mg

LOT 2 - INN fludarabin inf/inj. 50 mg

LOT 3 - INN vinkristin inf/inj. 1 mg

LOT 4 - INN bikalutamid tablete 150 mg

LOT 5 - INN kalcij folinat inf/inj 50 mg

LOT 6 - INN ciklofosfamid tablete 50 mg

LOT 7 - INN klorambucil tablete 2 mg

LOT 8 - INN melfalan tablete 2 mg

LOT 9 - INN metotreksat inj. 500 mg

LOT 10 - INN merkaptopurin 50 mg

LOT 11 - INN tioguanin 40 mg

LOT 12 - INN citarabin inj. 1 g i INN citarabin inj. 100 mg

LOT 13 - INN vinblastin inj. 10 mg

LOT 14 - INN daktinomicin inj. 0,5 mg

LOT 15 - INN idarubicin inj. 5 mg

LOT 16 - INN mitoksantron inf. 20 mg

LOT 17 - INN bleomicin inj. 15 mg

LOT 18 - INN prokarbazin kapsule 50mg

LOT 19 - INN asparaginaza inj. 10 mg

LOT 20 - INN Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 40 mg i INN Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 100 mg

LOT 21 - INN kalcij folinat inf/inj 30 mg

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

33000000-0

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

2

/ 25

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.12.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

7.12.2018. 10:00:00

3

/ 25

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme

Adresa i mjesto

7.12.2018. 11:00:00

Trg heroja 14, 71000 Sarajevo

4

/ 25

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN granisetron tablete 1 mg i INN granisetron Inf./inj 3mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN granisetron tablete 1 mg i INN granisetron Inf./inj 3mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

8600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4856,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

6

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

5

/ 25

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN fludarabin inf/inj. 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN fludarabin inf/inj. 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

40

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

852,06

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

7

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

6

/ 25

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN vinkristin inf/inj. 1 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN vinkristin inf/inj. 1 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

6

00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

674,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

4

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

7

/ 25

ANEKS B

Broj lota

4

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN bikalutamid tablete 150 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN bikalutamid tablete 150 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

5

00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

06,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

9

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

8

/ 25

ANEKS B

Broj lota

5

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN kalcij folinat inf/inj 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN kalcij folinat inf/inj 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

116,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

2

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

9

/ 25

ANEKS B

Broj lota

6

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN ciklofosfamid tablete 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN ciklofosfamid tablete 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

9

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

10 / 25

ANEKS B

Broj lota

7

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN klorambucil tablete 2 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN klorambucil tablete 2 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

5

.800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

753,36

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

8

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

11 / 25

ANEKS B

Broj lota

8

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN melfalan tablete 2 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN melfalan tablete 2 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

.800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

704,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

3

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

12 / 25

ANEKS B

Broj lota

9

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN metotreksat inj. 500 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN metotreksat inj. 500 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

20

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

339,41

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

8

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

13 / 25

ANEKS B

Broj lota

10

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN merkaptopurin 50 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN merkaptopurin 50 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

.200

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

996,84

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

2

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

14 / 25

ANEKS B

Broj lota

11

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN tioguanin 40 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN tioguanin 40 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

3

70

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

586,76

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

15 / 25

ANEKS B

Broj lota

12

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN citarabin inj. 1 g i INN citarabin inj. 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN citarabin inj. 1 g i INN citarabin inj. 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

33000000-0

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

170

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2393,86

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

16 / 25

ANEKS B

Broj lota

13

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN vinblastin inj. 10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN vinblastin inj. 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

1

10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

002,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

2

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

17 / 25

ANEKS B

Broj lota

14

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN daktinomicin inj. 0,5 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN daktinomicin inj. 0,5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

25

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

118,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

18 / 25

ANEKS B

Broj lota

15

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN idarubicin inj. 5 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN idarubicin inj. 5 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

5

00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1540,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

7

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

19 / 25

ANEKS B

Broj lota

16

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN mitoksantron inf. 20 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN mitoksantron inf. 20 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

0522,85

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

20 / 25

ANEKS B

Broj lota

17

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN bleomicin inj. 15 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN bleomicin inj. 15 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

151,68

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

3

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

21 / 25

ANEKS B

Broj lota

18

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN prokarbazin kapsule 50mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN prokarbazin kapsule 50mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

2

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

886,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

1

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

22 / 25

ANEKS B

Broj lota

19

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN asparaginaza inj.

10 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN asparaginaza inj. 10 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

510,36

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

3

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

23 / 25

ANEKS B

Broj lota

20

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 40 mg i INN Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za

intravezikalnu 100 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za intravezikalnu 40 mg i INN Bacillus Calmette-Guerin (BCG) susp. za

intravezikalnu 100 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

33000000-0

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

7

10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3653,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

9

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

24 / 25

ANEKS B

Broj lota

21

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

INN kalcij folinat inf/inj 30 mg

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

INN kalcij folinat inf/inj 30 mg

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

Glavni predmet

33000000-0

III Ukupna količina ili obim ugovora

4

.500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1311,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

(četiri) mjeseca od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

3

4

Mjesta isporuke lijekova su zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije Bosne i

lijekovi

Hercegovine u kojima se ordiniraju

25 / 25