Portal javnih nabavki - Nabavka vodovodnog materijala - JKP VISOKO DOO VISOKO - Visoko

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave18.05.2020
Rok10.06.2020 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoBiH (Federacija BiH), Visoko
NaručilacJKP VISOKO D.O.O. VISOKO
OblastTermotehnika i HVAC (grejanje. hladjenje. ventilacija. air/conditioning). Kotlovi. Pumpe. Masinske instalacije. Materijal za centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju. Automatika. Merno regulaciona oprema. Ventili. Zasuni. Slavine. Industrijske armature. Keramika. Keramicke plocice.
Predmet tenderaNabavka vodovodnog materijala
Partije (lotovi)

Nabavka vodovodnog materijala

DOKUMENTACIJA
Obavještenje o poništenju postupka nabavke18.09.2020 13:50
Obavještenje o dodjeli ugovora18.09.2020 13:49
Obavještenje o nabavci03.06.2020 12:13
Ispravka obavještenja03.06.2020 12:13
Obavještenje o nabavci18.05.2020 12:06
Tekst javne nabavke - tenderaDatum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:18.5.2020. u 12:06

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

9-1-1-5-3-4/20

1

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

JKP VISOKO D.O.O. VISOKO

4218192550009

IDB/JIB

Kontakt osoba/Služba za kontakt

Adresa

Aida Alibašić

Naselje Luke II br.16

71300 Visoko (bhp sa)

Visoko

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

(032) 733-423

Faks

(032) 738-600

Elektronska pošta

Internet adresa

javnenabavke@jkpvisoko.ba

https://www.jkpvisoko.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

1

/ 7

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodovodnog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vodovodnog materijala

LOT 1 - Vodovodni materijal

LOT 2 - Sitni spojni i pocinčani materijal

LOT 3 - Vodovodne cijevi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

2

/ 7

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

44000000-0

Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u

građevinarstvu (osim električnih aparata)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

3.6.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

3

/ 7

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Datum i vrijeme

Naselje Luke II br. 16, Visoko

10.06.2020. 12:15

4

/ 7

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Materijal za vodoinstalacije

Kod

Opis

Glavni predmet

44115210-4

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Mjesec(i)

1

1

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Visoko, Sarajevska 6

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske

dokumentacije

03.06.2020.

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:15

5

/ 7

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni materijal-Sitni, spojni pocinčani i ostali materijal

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sitni spojni i pocinčani materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

44115210-4

Materijal za vodoinstalacije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

0000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Mjesec(i)

3

1

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Visoko, Sarajevska 6

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske

dokumentacije

03.06.2020.

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:15

6

/ 7

ANEKS B

Broj lota

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodni materijal-Vodovodne cijevi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vodovodne cijevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Materijal za vodoinstalacije

Kod

Opis

Glavni predmet

44115210-4

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definisano u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

0000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Mjesec(i)

4

1

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Visoko, Sarajevska 6

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske

dokumentacije

03.06.2020.

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

10.06.2020. 12:15

7

/ 7