Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Predmet tendera:

Sufinansiranje akcionih planova za stambeno zbrinjavanje romske populacije

Partije (lotovi):

Izgradnja 2 kuće” u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom projektu/programu za svaki lot posebno (kao izvodu iz Glavnih projekta za iste).

Mesto:BiH (Federacija BiH), Živinice
Datum objave:20.06.2023
Rok:12.07.2023 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
Oblast:

Projektovanje. Arhitektura. Urbanizam.

Naručilac:GRAD ŽIVINICE
Tekst javne nabavke - tendera:Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: 20.6.2023. u 8:48

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

30-1-3-36-3-84/23

4

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

GRAD ŽIVINICE

IDB/JIB

4209579210002

Kontakt osoba/Služba za kontakt

Adresa

Fahrudin Kuljaninović

Alije Izetbegovića 28

75270 Živinice (bhp sa)

Živinice

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

(035) 743-300

Faks

(035) 772-125

Elektronska pošta

Internet adresa

opcina.zivinice@bih.net.ba

https://www.opcinazivinice.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,

I 5.c. Djelatnost

1

/ 8

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sufinansiranje akcionih planova za stambeno zbrinjavanje romske populacije, finansiranje MLJPI BiH i Budžet Grada.

Izgradnja 2 kuće

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja 2 kuće” u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom projektu/programu za svaki lot posebno (kao izvodu iz Glavnih projekta za iste).

LOT 1 - u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom projektu/programu (kao izvodu iz Glavnog projekta za istu)

LOT 2 - u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom projektu/programu (kao izvodu iz Glavnog projekta za istu)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

45000000-7

45211000-9

Građevinski radovi

Radovi na podizanju višestambenih zgrada i porodičnih kuća

Dodatni predmet(i)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

2

/ 8

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

3

/ 8

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.07.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

12.07.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto

Datum i vrijeme

Ulica Alije Izetbegovića br. 28 – 75 270 Živinice (I sprat-Sala za sastanke)

12.07.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe: Monika Novaković, Naida Husić

Telefon: 035/743-325; 743-362

Faks:

035/772-125

e-mail: monika@gradzivinice.ba

4

/ 8

ANEKS B

Broj lota

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kuće broj 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom projektu/programu (kao izvodu iz

Glavnog projekta za istu)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

45211000-9

Radovi na podizanju višestambenih zgrada i porodičnih kuća

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3802,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana

8

1

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

naselje Ciljuge- Grad Živinice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske

dokumentacije

11.07.2023.

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

12.07.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

12.07.2023. 11:30

5

/ 8

X Dodatne informacije

Kontakt osobe: Monika Novaković, Naida Husić

Telefon: 035/743-325; 743-362

Faks:

035/772-125

e-mail: monika@gradzivinice.ba

6

/ 8

ANEKS B

Broj lota

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja kuće broj 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

u skladu sa specifikacijom radova datom u obrascu za cijenu ponude po predmetnom projektu/programu (kao izvodu iz

Glavnog projekta za istu)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

45211000-9

Radovi na podizanju višestambenih zgrada i porodičnih kuća

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2089,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana

6

1

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

naselje Ciljuge- Grad Živinice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske

dokumentacije

11.07.2023.

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

12.07.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme

12.07.2023. 11:30

7

/ 8

X Dodatne informacije

Kontakt osobe: Monika Novaković, Naida Husić

Telefon: 035/743-325; 743-362

Faks:

035/772-125

e-mail: monika@gradzivinice.ba

8

/ 8

DOKUMENTACIJA:
Obavještenje o poništenju postupka nabavke20.07.2023 15:15
Obavještenje o nabavci20.06.2023 08:48