Portal javnih nabavki - Javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku izdavanja u zakup - objekat dečiji park - KULTURNI CENTAR KRUŠEVAC - Kruševac

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave03.01.2018
Rok08.01.2018 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Kruševac
NaručilacKULTURNI CENTAR KRUŠEVAC
OblastNekretnine (izdavanje i prodaja). Zakup gradjevinskog zemljista.
Predmet tenderaJavni oglas za prikupljanje pismenih ponuda u postupku izdavanja u zakup - objekat dečiji park
Partije (lotovi)

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA U POSTUPKU IZDAVANJA U ZAKUP - OBJEKAT DEČIJI CENTAR PIONIRSKI PARK,

DOKUMENTACIJA
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderaNa osnovu člana 18. i 22. Zakona o javnoj svojini, člana 6. i 7.i Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti pogodbom, davanjem u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl.gl.RS br.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), člana 11. Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (Službeni list Grada Kruševca 6r. 1/2009-prečišćen tekst, 3/2009, 8/12 i 5/2015), Odluke Upravnog odbora Kulturnog centra Kruševac br.2907-6/12/2017 od 11.12. 2017. godine, i Zaključka Gradskog eefra grada Kruševca III broj: 022-416/2017 od 18.12. 2017. godine ZAKUPODAVAC Ustanova u kulturi Kulturni centar Kruševac, Kruševac, ul.Topličina 2, PIB: 100314993, MB:07850140, objavljuje

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA U POSTUPKU IZDAVANJA U ZAKUP - OBJEKAT DEČIJI CENTAR PIONIRSKI PARK,

UL. DUŠANOVA BR.8, KRUŠEVAC

1. PREDMET ZAKUPA, ZAKUPODAVAC I POSTUPAK

Predmet zakupa je deo nepokretnosti u svojini grada Kruševca, koji čini pros-tor objekat Dečiji centar Pionirski park, u Kruševcu, ul. Dušanova br.8, gtovršine ukupno 262,66 m2 (216,42 m2 prizemlje + 46,24 m2 sprat), postojeće na kat.parceli 6r. 424 KO Kruševac, upisane u LN br. 5876 KO Kruševac ( u daljem tekstu: pospovni prostor).

Poslovni prostor se daje u zakup u postupku prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja. Postulak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ako pristigne jedna lonuda.

2. USLOVI DAVANJA U ZAKUP

Po sprovedenom postupku prikupljanja pismenih ponuda, poslovni prostor će biti dat u zakup najpovoljnijem ponuđaču, koji se bira lrimenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine, ukoliko ispunjava i druge uslove ovog oglasa i konkursne dokumentacije.

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme u trajanju od 10 (deset) godina.

Poslovni prostor se daje u zakup no najnižoj ločetnoj visini zakupnine od 360,00 dinara/m2 ( bez PDV i troškova komunalije što se plaća posebno), odnosno no ukupnoj najnižoj ločetnoj mesečnoj vrednosti zakupa od 94.557,60 dinara bez PDV. { 360,oo dinara h 262,66 m2)

Poslovni prostor se daje u zakup u postojećem - viđenom stanju.

Objekat u sadašnjem stanju je uslovno upotrebljiv za korišćenje, te u tom smis-luje budući zakupac u obaeezi da zakupljeni poslovni prostor adaptira i sanira u skladu uobičajenim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva i drugim pozitivno pravnim propisima.

Zakupac ne može vršiti adaltaciju poslovnog prostora bez prethodne saglas-nosti zakupodavca.

Zakupodavac može no zahtevu zakupca odobriti izvođenje radova koji imaju karakter investicionog održavanja na zakupljenoj nepokretnosti a sve u skpadu sa čl.14. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti pogodbom, davanjem u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ponuda ( Sl.gl.RS 6r.24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017) i članom 20. i 20a. Odluke o postupku izdavanja i formiranja zakupnine za korišćenje poslovnog prostora (Sl. List grada Kruševca br. 1/2009-prečišćen tekst, 3/2009, 8/12 i 5/2015).

Pospovni prostor koji se daje u zakup nije prazan od lica i stvari i postoji obaveza preuzimanja zaposlenih lica. Učesnik oglasa dužan je da uz ponudu dostavi i Izjavu o spremnosti preuzimanja u radni odnos 2 (dva) radnika zaposle-na kod zakupodavca shodno čl.174 Zakona o radu, koji se odnosi na upućivanje na rad kod drugog loslodavca.

Poslovni prostor se daje u zakup radi obavljanja isključivo ugostiteljske delatnosti i delatnosti dečije igraonice i u druge svrhe se ne može koristiti.

Nije dozvoljeno udruživanje lonuđača i podnošenje zajedničkih ponuda.

Nisu dozvoljene ponude sa varijantama. niti izdavanje u podzakup.

3. USLOVI PRIJAVLJIVANJA

Pravo učešća u postupku izdavanja u zakup poslovnog prostora podnošenjem pismene zatvorene ponude imaju pravna lica registrovana za obavljanje ugostite-ljske delatnosti i delatnosti dečije igraonice, koja uplate depozit, iznos zakup-nine koja se nudi, koja nemaju dugovanja prema Kulturnom centru i koja dostave Rešenje o registraciji, MB pravnog lica,

PIB, ime i prezime zastupnika i broj tekućeg računa, i koja ispune ostale uslove iz ovog oglasa.

Ponuđač je obavezan da uplati depozit u visini od 10% od početne cene zakup-nine na račun Zakupodavca 6r. 840-249668-61 otvoren kod UT, svrha uplate: Depozit za učešće u postupku izdavanja u zakul poslovnog prostora zgrada Dečijeg centra Pionirski park, ul. Dušanova br.8. ili na blagajnu zakupodavca.

Ukoliko ponuđač bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povraćaj depozita. Ponuđačima koji ispune uslove za povraćaj depozita, depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana od otvaranja ponuda.

Ponuđač je obavezan da u ponudi navede broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Ponude se pripremaju i podnose na propisanom obrascu u skladu sa ovim oglasom i konkursnom dokumentacijom,

Ponuda koja se dostavlja obavezno treba da sadrži:

1. Obrazac ponude

2. Izjava ponuđača o ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova iz konkursne dokumentacije

3. Dokaz o uplati depozita

4. Kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa

5. Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca ponude

6. Potpisana i pečatirana svaka strana Modela ugovora o zakupu

7. Izjava o preuzimanju zaposlenih kod poslodavca

8. Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

9. Izjava o obezbeđivanju finansijske garancije za dobro izvršenje posla

4. VREME I MESTO OTVARANJA PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ponudu ponuđač podnosi u zatvorenoj koverti - omotu overenu pečatom sa naz-nakom:

Ponuda za izdavanje zgrade Dečijeg centra Pionirski park - NE OTVARATI. Ha poleđini koverte ponuđač je dužan da naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Ponude se mogu dostavljati poštom ili lično na adresu: Kulturni centar Kruševac, ul. Topličina.br. 2, 37000 Kruševac, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 časova.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 08.01. 2018. godine do 10:00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 08.01. 2018. godine sa početkom u 10:30 časova u Medija centru-kancelarija 6r.13, ulica Topličina br.2, u Kulturnom cen-tru Kruševac, u prisustvu članova komisije.

Neblagovremene, nepotpune i nezatvoreie ponude se odbacuju i vraćaju ponuđaču odmah nakon javnog otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke je 5 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok za zaključivanje ugovora je 5 dana od dana dobijanja saglasnosti od strane Gradskog veća grada Kruševca.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Kulturnog centra Kruševac https://www.kck.org.rs, sajtu grada Kruševca https://www.krusevac.rs ili lično u kancelariji broj 5..

Kulturnog centra Kruševac, Topličina 2, Kruševac, svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 časova.

Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponude mogu se dobiti na broj tel. 037/423-025 i 037/425-140, svakim radnim danom od 9:00 do 14:00 časova, kontakt osobe su Slobodan Đorđević i Marija CvetkoviK

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u poslovni prostor koji se izdaje u zakup svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 časova uz prethodni dogovor sa kon-takt osobom.

Komisija za sprovođenje postupka