Portal javnih nabavki - Zaključak o prodaji nepokretnosti - stan - OSNOVNI SUD KIKINDA - SUDSKA JEDINICA NOVI KNEŽEVAC - Novi Kneževac

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave28.11.2017
Rok18.12.2017 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Novi Kneževac
NaručilacOSNOVNI SUD KIKINDA - SUDSKA JEDINICA NOVI KNEŽEVAC
OblastNekretnine (izdavanje i prodaja). Zakup gradjevinskog zemljista.
Predmet tenderaZaključak o prodaji nepokretnosti - stan
Partije (lotovi)

ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI - STAN

DOKUMENTACIJA
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderaREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD KIKINDA - SUDSKA JEDINICA NOVI KNEŽEVAC

BROJ: I-3 I. 519/2016

DANA: 09.11.2017. godine

NOVI KNEŽEVAC

Osnovni sud u Kikindi, Sudska jedinica u Novom Kneževcu, po sudiji Slavici Besedeš u izvršnoj stvari izvršnih poverilaca, Tot Žigović Aniko iz Novog Kneževca, Trg Moše Pijade 6/16 i mldb. Tot Žigović Maksima iz Novog Kneževca, Trg Moše Pijade 6/16, koga zastupa majka, Tot Žigović Aniko, kao zakonski zastupnik, čiji je punomoćnik Boško Stanimirov, advokat u Novom Kneževcu, protiv izvršnog dužnika, Savin Zorana iz Novog Kneževca, Trg Moše Pijade br. 9/13, radi naplate novčanog potraživanja prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika, dana 09.11.2017. godine doneo je sledeći

ZAKLJUČAK O PRODAJI NEPOKRETNOSTI - STAN

1. PRVO javno nadmetanje za prodaju nekretnine izvršnog dužnika Savin Zorana, upisane u

List nepokretnosti br. 4803 k.o. Novi Kneževac,

parc.br. 902 dvosoban stan br. 13, površine 61m2, na drugom spratu stambeno-poslovne zgrade u ul. Trg Moše Pijade br. 9, zemljište pod zgradom objektom od 3a 20m2, gradsko građevinsko zemljište, vlasništvo izvršnog dužnika Savin Zorana, u 1/1 dela, tržišne vrednosti od 3.000.000,00 dinara, zakazuje se za 18.12.2017. godine sa početkom u 14,30 časova, u zgradi Sudske jedinice u Novom Kneževcu, u sali br. 8.

2. Prodaja se vrši putem usmenog javnog nadmetanja.

3. Prometna vrednost utvrđena je zaključkom ovog suda br. I-3 I. 519/2016 od 14.09.2017. godine.

4. Izvršni poverilac i izvršni dužnik mogu se tokom celog postupka sporazumeti o prodaji neposrednom pogodbom i o uslovima prodaje. Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom zaključuje se u pismenom obliku.

5. Na prvom javnom nadmetanju nepokretnost se ne može prodati ispod 60 % utvrđene tržišne vrednosti, tj. ne može se prodati ispod iznosa od 1.800.000,00 dinara.

6. Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetnja uplate na depozitni račun ovog suda br. 840-273802-21 na ime jemstva u 1/10 dela od utvrđene tržišne vrednosti nekretnine i isto se uračunava u kupovnu cenu.

7. Kupac, najbolji ponuđač, dužan je da cenu po kojoj se nepokretnost proda položi sudu u roku od 15 dana od dana prodaje. Ako ponuđač sa najvećom ponudom ne položi prodajnu cenu u predviđenom roku, sud će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati drugog po redu ponuđača da kupi nepokretnost. Ako ni taj ponuđač ne položi cenu koju je ponudio u određenom roku sud, primenjuju ova pravila i na trećeg ponuđača. Iz položenog jemstva tih ponuđača izmiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između cene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

8. Lice koji ima pravo preče kupovine ove nepokeretnosti, ima pravo prvenstva pred najboljim ponuđačem, ako odmah po zaključenju nadmetanja izjavi da nepokretnost kupuje pod istim uslovima.

9. Troškove prenosa prava vlasništva snosi kupac i ne uračunavaju se u kupovnu cenu.

SUDIJA

Slavica Besedeš, s.r.

Za tačnost otpravka

Livija Erdelji

Dna:

1. izvršnim poveriocima i zak. zastupnici

2. adv. Stanimirov B.

3. izvršnom dužniku

4. oglasna tabla suda

5. internet strana suda

6. RUJP NK

7. Ev. do ročišta